Skip to main content
0

REKLAMAČNÝ PORIADOK PREDÁVAJÚCEHO

I.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Reklamačný poriadok Predávajúceho nadväzuje na Obchodné podmienky Predávajúceho a upravuje postup Predávajúceho a Kupujúceho pri vybavovaní reklamácii tovaru, zakúpeného Kupujúcim v rámci Kúpnej zmluvy. 
 2. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť Kalimba Musical Instrument s.r.o., so sídlom Horná Lehota 136, 97681 Horná Lehota, Slovenská republika, IČO: 53 782 348, spoločnosť zapísaná na Okresným súdom Banská Bystrica, vložka č. 41319/S, oddiel: Sro. 
 3. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel Kúpnu zmluvu o kúpe tovaru. Kupujúci je spotrebiteľom v zmysle tohto Reklamačného poriadku, t.j. je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, t.j.  osoba spĺňajúcu zákonnú definíciu spotrebiteľa vyplývajúca z ustanovenia § 2 písm. a), zákona č. 250/2007 Z.z. zZákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 4. Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný podľa príslušnej legislatívy predovšetkým – zákona č 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov, 250/2007 Z.z. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na spotrebný tovar predávaný Predávajúcim (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva Kupujúceho z zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácie“).
 5. Na účely Reklamácie Predávajúci uvádza svoje kontaktné údaje:

Mobil: (+421) 0917 476 150

E-mail  hello@bolfkalimbas.sk

Webstránka: https://bolfkalimbas.sk/

II.

Záručné podmienky

 1. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä, ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevzať. V prípade doručenia Tovaru dopravným partnerom Predávajúceho v poškodenom obale, vyhotoví Kupujúci s dopravným partnerom Predávajúceho zápis o tejto skutočnosti – tzv. škodový zápis. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
 2. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie Tovaru Kupujúcim (resp. ním oprávnenými osobami), používanie Tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o Tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie Tovaru, nesprávne ošetrovanie Tovaru, neodborný zásah do Tovaru. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácii s Tovarom alebo akéhokoľvek neodborného zásahu do Tovaru počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto Tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný Tovar.
 3. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu bezplatné.
 4. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a  trvá 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými týmto zákonom. Za začiatok plynutia záručnej doby sa považuje okamih:
 • kedy Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravného partnera prevezme Tovar, v prípade Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru;
 • kedy Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravného partnera prevezme Tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa Tovary Objednané v jednej Objednávke dodávajú oddelene;
 • kedy Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravného partnera prevezme posledný diel alebo kus Tovaru, ak sa dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;
 • kedy Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravného partnera prevezme prvý dodaný Tovar, ak sa Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.
 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených legislatívou. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručený zrejmý prejav vôle, predovšetkým písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Bližsie okolonosti odstúpenia od Kúpnej zmluvy sú obsiahnuté v článku X. Obchodných podmienok Predávajúceho. 
 2. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, sa Kúpna zmluva od počiatku ruší a Predávajúci a Kupujúci sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

III.

Záruka

 1. Záručná doba na Tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny Tovar. Záručná doba plynie odo dňa prevzatia Tovaru a potvrdenia prevzatia potrebných dokumentov súvisiacich s Tovarom Kupujúcim, resp. ním poverenou osobou. Za začiatok plynutia tejto doby sa pokladá okamih ustanovený v čl. II tohto Reklamačného poriadku. 
 2. Ak je Kupujúci spotrebiteľ (v zmysle ustanovenia čl. 1 ods. 3 tohto Reklamačného poriadku) záručná doba je v súlade s ustanovením § 620 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka neskorších prepisov 24 mesiacov. 
 3. Ak je Kupujúci podnikateľom, t.j. subjektom nespadajúcim pod definíciu ustanovenia čl. 1 ods. 3 tohto Reklamačného poriadku a Tovar kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnýmmi podmienkami výrobcu, t.j. postupuje sa  v súlade s § 429 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 4. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať Tovar z dôvodu záručnej opravy Tovaru.
 5. V prípade výmeny Tovaru za nový dostane Kupujúci nové doklady, na ktorých bude uvedený vymenený Tovar. 
 6. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe nového dodacieho listu a reklamačného dokladu. V prípade výmeny Tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového Tovaru. 
 7. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

IV.

Vybavenie reklamácie

 1. Reklamácia sa uplatňuje u Predávajúceho, kontaktovaním Predávajúceho prostredníctvom kontaktních údajov uvedených v článku I tohto Reklamačného poriadku. 
 2. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.
 3. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u Predajcu, zaistí záručnú opravu priamo Predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví Kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie Tovaru, v ktorom presne označí vady Tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Po vybavení reklamácie Predajca informuje Kupujúceho formou e-mailu a zároveň Kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou  písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Predávajúci, resp. ním oprávnený subjekt, rozhodne o reklamácii Tovaru ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.
 5. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, ktoré vzniknú zavinením Kupujúceho a ak vada alebo poškodenie vznikla najmä:
  a) preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie (napr. prevádzkou pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovaním na nedovolené zdroje prúdu) alebo iným nesprávnym konaním užívateľa, alebo na základe mechanického poškodenia Tovaru (napr. pádom, rozbitím, poškodením vonkajšieho krytu Tovaru);
  b) v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do Tovaru a používanie v rozpore s návodom na obsluhu;
  c) ak vada vznikla bežným opotrebením;
  d) ak predložený záručný list, doklad o kúpe Tovaru alebo iný doklad preukazujúci, že Tovar bol zakúpený u Predávajúceho, nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na Tovare odlišné výrobné číslo ako to, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe Tovaru;
  e) pri spotrebnom Tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty;
  f) pri živelných katastrofách, živelných udalostiach, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach;
  g) poškodenie používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa.
 6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  a) odovzdaním opraveného Tovaru;
  b) výmenou Tovaru;
  c) vrátením kúpnej ceny Tovaru;
  d) vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru;
  e) odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru. 
 7. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu (ak je to možné do originálního obalu), ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na vhodnú prepravu Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
 8. V prípade, že je reklamovaný Tovar doručený poštou alebo dopravným partnerom na adresu sídla Predávajúceho, t.j. na adresu uvedenú v záhlaví tohoto Reklamačného poriadku, zodpovedná osoba Predávajúceho tento Tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal). Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia lehoty na vybavenie reklamácie je dátum prijatia od pošty alebo dopravného partnera. Predávajúci odporúča vám zasielaný Tovar poistiť. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.
 9. Zodpovedná osoba Predávajúceho v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na vybavenie reklamácie v v súlade s príslušným ustanovením zákona č. 250/2007 Z.z. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a bezodkladné kontaktovanie Kupujúceho o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, doporučeného listu, prípadne sms.
 10. V prípade vybavovania reklamácie servisným strediskom, servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim na prevzatie opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode Tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu poštou, resp. dopravným partnerom.
 11. V prípade  servisnej návštevy technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.
 12. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený Tovar riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. 
 1. Namiesto odstránenia vady môže Kupujúci požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť Tovar riadne používaný ako Tovar bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak Tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady po oprave alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na Tovare. 
 2. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy, je na Kupujúcom, ktoré z práv si u Predávajúceho uplatní. Po uplatnení konkrétneho práva, nemôže bez súhlasu Predávajúceho meniť svoj nárok. 

V.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci poskytne tento Reklamačný poriadok Kupujúcemu pri kúpe Tovaru, ako aj ho zverejňuje na webstránke Internetového obchodu Predávajúceho. 
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku, rešpektujúc zákonné ustanovenia príslušnej legislatívy. 
 3. V častiach, výslovne neupravených týmto Reklamačným poriadkom platia ustanovenia Obchodných podmienok Predávajúceho, resp. príslušná legislatíva, a to predovšetkým zákon č 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov, 250/2007 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 4. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 31.augusta 2021. 

   

  V Hornej Lehote, 31. augusta 2021Close Menu

info@bolfkalimbas.sk
+421 917 476 150
Horná Lehota 135, 97681