Skip to main content
0

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.

Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sú vydané obchodnou spoločnosťou Kalimba Musical Instrument s.r.o., so sídlom Horná Lehota 136, 97681 Horná Lehota, Slovenská republika, IČO: 53 782 348, zapísaná na Okresnom súde Banská Bystrica, vložka č. 41319/S, oddiel: Sro.

Kontaktné údaje:

Telefonické a e-mailové kontakty:

Telefón: (+421) 0917 476 150

E-mail: hello@bolfkalimbas.sk

Webstránka: https://bolfkalimbas.sk/

(ďalej len „Predávajúci“)

Orgán dozoru SOI:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica
Odbor výkonu dozoru
Telefón: (+421) 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
Fax: (+421) 048/412 46 93

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a fyzickej osoby – Kupujúceho – spotrebiteľa, ktorá uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ – nepodnikateľ (ďalej len: „Kupujúci“) a (ďalej len: „Kúpna zmluva“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránky Predávajúceho dostupného na internetovej webstránke Predávajúceho https://bolfkalimbas.sk/ (ďalej len „Internetový obchod“).
 2. Kupujúci je spotrebiteľom v zmysle týchto Obchodných podmienok rozumie, ak je fyzickou osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, t.j. osoba spĺňajúcu zákonnú definíciu spotrebiteľa vyplývajúca z ustanovenia § 2 písm. a), zákona č. 250/2007 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Minimálny vek pre vykonanie Objednávky a registráciu Zákazníckeho účtu je 16 rokov.
 3. Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní Objednávky, ktorá je podkladom uzatváranej Kúpnej zmluvy, v záujme jej riadneho vybavenia zo strany Predávajúceho uvedie najmä svoje meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, adresu dodania, telefónne číslo, e-mailový kontakt.
 4. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od Obchodných podmienok, budú mať ustanovenia takto dohodnutej Kúpnej zmluvy prednosť pred Obchodnými podmienkami.
 5. Tieto Obchodné podmienky a Kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II.

Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru vrátane DPH a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare v rámci katalógu prezentovanom na internetovom obchode. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas času, kedy sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dohodnutie osobitnej Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Zoznam tovaru v Internetovom obchode elektronického obchodu Predávajúceho, je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre Kupujúceho potvrdená na základe otázky Kupujúceho. Doba dostupnosti tovaru je spravidla 18 dní.
 3. V Internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, ktoré sú sprístupnené Kupujúcemu pred odoslaním Objednávky v rámci týchto Obchodných podmienok. Kupujúci tak disponuje informáciou o cene dopravy a balenia tovaru pred finálnym potvrdením jeho Objednávky. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v Obchodných podmienkach, a to v ich ustanovení článku V.

III.

Objednávka a uzavretie Kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho na základe Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na Internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len „Objednávka“), resp. akceptovaním návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim v inej forme Objednávky – napr. vo forme e-mailu, osobne, telefonicky alebo faxom.
 2. V prípade, ak Predávajúci a Kupujúci uzatvoria Kúpnu zmluvu na diaľku, t.j. bez osobnej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho, to znamená predovšetkým prostredníctvom Internetovej stránky Predávajúceho https://bolfkalimbas.sk/, e-mailom, telefonicky alebo faxom, Predávajúci je povinný dodržať všetky povinnosti, ktoré stanovuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“).
 3. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky spojené s predajom (okrem ceny za prepravu tovaru) v Internetovom obchode sú uvádzané v mene euro vrátane DPH. Pri zadávaní Objednávky si Kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia. Podmienkou riadneho uzatvorenia Kúpnej zmluvy a jej riadneho plnenia je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácii Objednávky.
 4. V prípade, ak Kupujúci vykoná Objednávku tovaru prostredníctvom Internetovej stránky Predávajúceho, môže tak urobiť:
 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode;
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie;
 • osobitným e-mailom.
 1. Existencia zákazníckeho účtu Kupujúceho nie je nutnou podmienkou vykonania Objednávky zo strany Kupujúceho.
 2. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí Kupujúci sám. Telekomunikačné náklady súvisiace s kontaktovaním Predávajúceho nelíšia od základnej sadzby telekomunikačných operátorov. (t.j. Predávajúci nemá dohodnutú s telekomunikačnými operátormi osobitnú zvýšenú sadzbu)
 3. Ak sa Kupujúci rozhodne pre kúpu tovaru prostredníctvom Internetového obchodu (či zo svojho zákazníckeho konta alebo bez jeho použitia) pred odoslaním Objednávky je Kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky vložil. Záväznú Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby”. Údaje uvedené v Objednávke zo strany Kupujúceho sú Predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti Objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie Kupujúceho o tom, že sa riadne zoznámil s Obchodnými podmienkami Predávajúceho.
 4. Bezodkladne po obdržaní Objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie o obdržaní Objednávky na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci pri Objednávke zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa ešte za uzavretie Kúpnej zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne Obchodné podmienky Predávajúceho a formulár na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí Objednávky Predávajúcim. Oznámenie o prijatí Objednávky je doručené na e-mailovú adresu Kupujúceho. Bezodkladne po obdržaní Objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie o obdržaní Objednávky na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie Kúpnej zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne Obchodné podmienky Predávajúceho a Formulár na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. V prípade, že niektorú z požiadaviek Kupujúceho uvedených v Objednávke nemôže Predávajúci splniť, zašle Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu, prípadne inou dohodnutou formou zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh Kúpnej zmluvy a Kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením Kupujúceho o prijatí tejto ponuky Predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach.
 7. Všetky Objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné a majú účinky uzatvorenej Kúpnej zmluvy. Kupujúci môže zrušiť Objednávku, pokým nie je Kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí Objednávky Predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť Objednávku telefonicky na telefónnom čísle Predávajúceho alebo elektronickou správou na e-mail Predávajúceho. Tieto kontaktné údaje sú uvedené v týchto Obchodných podmienkach.
 8. V prípade kúpy Tovaru prostredníctvom osobitnej e-mailovej Objednávky platia ustanovenia bodov 6-11 obdobne.
 9. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v Internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní Objednávky podľa týchto obchodných podmienok.
 10. V prípade situácie uvedenej v bode 12 tohto článku. Predávajúci informuje Kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh Kúpnej zmluvy a Kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí Kupujúcim na e-mailovú adresu Predávajúceho.
 11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v Objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od Kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane úhrade prípadných nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe Kúpnej zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným Kupujúcim.

IV.

Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej v Internetovom obchode Predávajúceho môže Kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať, v záujme riadneho vybavenia Objednávky Údaje uvedené Kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy Kupujúci poruší svoje povinnosti z Kúpnej zmluvy a týchto Obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho, poprípade počas nevyhnutnej údržby hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

V.

Dodacie a platobné podmienky predaja tovaru

 1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov Predávajúceho umiestnených v rámci Internetového obchodu Predávajúceho. Farebné zobrazenie tovaru na monitore, resp. inom zobrazovacom zariadení nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom, to je tomu, ako ich bude Kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného Kupujúcim použitého zobrazovacieho zariadenia.
 2. Predávajúci je povinný Objednávku Kupujúceho splniť a tovar dodať Kupujúcemu v lehote do 14 dní od akceptovania Objednávky Kupujúceho Predávajúcim a prijatia platby za tovar na účet Predávajúceho, ak nie je stanovené inak; túto dodaciu lehotu Kupujúci bez výhrad akceptuje. Pri osobitných tovaroch sú priamo uvádzané osobitné dodacie lehoty. Pokiaľ Predávajúci nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom informuje Kupuúceho) a vyrába ho na základe Objednávky Kupujúceho, zaväzuje sa dodať tento tovar Kupujúcemu najneskôr do 8 týždňov od prijatia platby za tovar na účet Predávajúceho.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť Objednávku a/alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy s Kupujúcim v prípade:
 • neštandardného či špekulatívneho charakteru nákupu zo strany Kupujúceho;
 • z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca tovaru prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Objednávky Kupujúceho, alebo z dôvodov vyššej moci;
 • v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami alebo v objednanej cene.
 1. Kupujúci vyslovuje svoj súhlas s tým, aby Predávajúci poskytol vybranému dopravnému partnerovi Osobné údaje týkajúce sa Kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie objednaného tovaru.
 2. Predávajúci tovar pred jeho odoslaním na svoje náklady zabalí a označí spôsobom dohodnutým v Kúpnej zmluve, poprípade spôsobom obvyklým, odpovedajúcim dohodnutému spôsobu dodania a užívania. Tovar je dodávaný v bežných obaloch Kupujúceho ako výrobcu, resp. výrobcu tovarov, ktoré Kupujúci nevyrába. Spolu s tovarom bude Kupujúcemu dodaný aj návod na použitie tovaru a ďalšia dokumentácia, informácie a doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré sú nutné k prevzatiu a užívaniu tovaru. Dokumentácia bude dodaná v slovenskom jazyku, ak neurčuje ten ktorý právny predpis inak.
 3. Ak je zvolený spôsob dopravy prostredníctvom dopravného partnera, Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. predvedenie tovaru a pod.), ak nie je medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnuté inak. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť Predávajúcemu alebo dopravnému partnerovi originál písomného splnomocnenia, v jeho vyžiadania dopravným partnerom. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. dodatočné náklady spojené s iným spôsobom doručenia. V prípade, ak Kupujúci tovar neprevezme do 7 (slovom: sedem) dní odo dňa prvého doručovania, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu skladné vo výške 20,00 € (slovom: dvadsať euro) za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 (slovom: štrnásť dní) odo dňa, keď bol Kupujúci povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa uhradená záloha (platba) za objednaný tovar Kupujúcim započíta v celej výške na skladné, ktoré je povinný Kupujúci zaplatiť Predávajúcemu.
 4. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené dopravným partnerom, za oneskorené dodanie tovaru z dôvodu nesprávne uvedenú adresu Kupujúceho, resp. dodania pri nesprávnom vyplnení formulára pri Objednávke tovaru resp. registrácii užívateľa, za poškodenie zásielky dopravným partnerom, za prípadné nedodanie tovaru ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré Predávajúci nemohol ovplyvniť.
 5. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravnému partnerovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí Kupujúcim je povinný ihneď pri prevzatí tovaru odmietnuť tovar prevziať a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravný partner. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže Predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravným partnerom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak Kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.
 6. Ak Kupujúci zvolí spôsob doručenia osobné prevzatie v sídle Predávajúceho, je tovar pripravený Predávajúcim na prevzatie po zaslaní avíza o možnosti jeho prevzatia v sídle Predávajúceho.
 7. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v Objednávke Kupujúceho a v potvrdení Objednávky Predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky Kupujúceho, znáša Kupujúci dopravná riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 8. Kupujúci, prípadne iná osoba, ktorá je splnomocnená na prevzatie tovaru Kupujúcim je povinná potvrdiť dopravnému partnerovi prevzatie tovaru vrátane prevzatia všetkých dokladov. V prípade uskutočnenia hromadnej Objednávky, t.j. Objednávky – Objednávkového formulára s viacerými druhmi tovarov, či s väčším počtom tovaru, si Predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar po častiach, to znamená vo viacerých zásielkach.
 9. Spôsob platby si vyberie Kupujúci v priebehu tvorby a potvrdenia Objednávky. Tovar je možné zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • dobierka – platba v hotovosti pri prevzatí, zákazník zaplatí za tovar dopravnému partnerovi alebo Predávajúcemu v prípade osobného odberu u Predávajúceho. Maximálna hodnota Objednávky zaslanej na dobierku je 150 €.
 • faktúra – formou bankového prevodu- platba bezhotovostne elektronickým bankovým prevodom na základe platobného predpisu (preddavkovej faktúry) zaslaného na registračný e-mail Kupujúceho. Objednávka bude vybavovaná po pripísaní celej kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Ak sa rozhodne Kupujúci pre túto možnosť, Kupujúci obdrží do svojho e-mailového konta Zálohovú faktúru, ktorú je potrebné uhradiť v lehote do 7 (sedem) dní odo dňa jej vystavenia;
 • prostredníctvom platby kartou alebo platby cez platobnú
  bránu
  Besteron.
 1. Predávajúci pri zasielaní tovaru využíva služby nasledovných obchodných partnerov:
 • DHL Express (Slovakia), spol. s r.o, Letisko M. R. Štefánika,820 01 BRATISLAVA, Slovenská republika; (tieto dva subjekty ďalej len „Kuriér”)
 • Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovenská Republika
 • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, Slovenská republika (ďalej len „Slovenská pošta”).

V prípade voľby ako dopravného partnera Slovenská pošta je cena prepravy 4,50 € (tovar bude zaslaný ako doporučená zásielka)

V prípade voľby DHL Kuriéra ako dopravného partnera je cena prepravy 10,50 €, v prípade SK Packeta Home (doručenie na adresu 2-3 pracovné dni) – 5,80 €, SK Packeta výdajné miesto – 4,30 €.

Ak si Kupujúci zvolil ako spôsob platby Dobierku, celková cena sa zvýši pri oboch vyššie uvedených spôsoboch dodania o 3,00 €.

Osobný odber tovaru Kupujúcim v sídle Predávajúceho je 0 €.

Pri zasielaní tovaru mimo územia Slovenskej republiky na územie iných štátov Európskej únie je cena prepravy 5 -25€ (cena závisí od váhy balíka a spôsobu zaslania tovaru).

Pri zasielaní tovaru mimo územia Slovenskej republiky na územie iných štátov a mimo Európskej únie je cena prepravy 20 – 44 € (cena závisí od váhy balíka a spôsobu zaslania tovaru).

V termíne od 18.12.-31.12. 2023 si prevádzkovateľ eshopu vyhradzuje právo odosielať zásielky s využitím DHL Kuriéra, nakoľko pri ňom dokáže garantovať dodanie nástroja na želaný termín (využitie prepravných služieb Slovenskej pošty a Packety je možné po mailovom dohovore s prevádzkovateľom eshopu).

VI.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej Kúpnej ceny za tovar.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

VII.

Práva a povinnosti Kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný:
  a) prevziať objednaný tovar;
  b) zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru;
  c) potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby;
  d) dodržiavať pokyny na užívanie zakúpeného tovaru; ak Kupujúci poruší pokyny na používanie a údržby zakúpeného tovarov (napr.: nesprávne zapojenie, používanie tovaru), prípadná neskoršia reklamácia môže byť z tohto dôvodu zo strany Predávajúceho alebo dodávateľa tovarov odmietnutá.
 2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom v Kúpnej zmluve s Predávajúcim.
 3. Kupujúci má právo na ochranu svojich Osobných údajov, a to predovšetkým na maximálne zabezpečenie a ochranu údajov, ktoré poskytuje Predávajúcemu.

VIII.

Práva a povinnosti Predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:
  a) dodať na základe Kúpnej zmluvy Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho bezpečnú prepravu a ochranu;
  b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR;
  c) odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ako aj faktúru potvrdzujúcu nákup tovaru, ktorá je daňovým dokladom a slúži ako záručný list.
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie celej Kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.

IX.

Zodpovednosť za vady, reklamácie, záruka

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý bude dodaný Kupujúcemu bude mať kvalitatívne vlastnosti prezentované v Internetovom obchode Predávajúceho, vlastnosti dohodnuté v Kúpnej zmluve, ustanovené príslušnými právnymi predpismi a normami, prípadne vlastnosti obvyklé.
 2. Uzavretím Kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od Predávajúceho Kupujúci súhlasí aj so záručnými podmienkami Predávajúceho, ktoré sú obsiahnuté ako v týchto Obchodných podmienkach, ako aj v osobitnom Reklamačnom poriadku Predávajúceho. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od Predávajúceho. Kupujúci je povinný zoznámiť sa so znením Reklamačným poriadkom a Obchodnými podmienkami Predávajúceho ešte pred objednaním tovaru.
 3. Na dodaný tovar poskytuje Predávajúci Kupujúcemu záruku, a to v dĺžke 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim, resp. inej lehoty špecifikovanej v Reklamačnom poriadku podľa povahy dodania tovaru. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
 4. Nároky Kupujúceho z vád tovaru (vrátane spôsobu vyriešenia reklamácie) sa riadia príslušnými všeobecnými záväznými predpismi v platnom a účinnom znení, ktorým podlieha vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim podľa kúpnej zmluvy, a to predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného a nevhodného zaobchádzaním s tovarom zo strany Kupujúceho, prípadne ním oprávnených osôb.
 6. Reklamáciu je možné uplatňovať iba po predložení originálu faktúry, resp. Iného dokladu o kúpe tovaru, ktorý je aj záručným listom. Predávajúci je zodpovedný za vady dodaného tovaru iba v prípadoch, keď Kupujúci nepoužíval tovar v rozpore s návodom na obsluhu, prípadne v rozpore s pokynmi Predávajúceho.
 7. v prípade oprávnenej reklamácie je vrátenie finančných prostriedkov
  možné rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená (t. z. aj na kartu)
 8. Kupujúci je povinný prekontrolovať zásielku pri jej prevzatí. Reklamačné podmienky a podmienky záruky sú uvedené v reklamačnom poriadku Predávajúceho, ktorý obdrží Kupujúci pri objednaní tovaru.
 9. Bližšie podmienky zodpovednosti za vady dodaného tovaru, ako aj spôsob uplatnenia reklamácie, reklamačné lehoty, nároky Kupujúceho z chýb tovaru, sú podrobne upravené v Reklamačnom poriadku Predávajúceho (ďalej len „Reklamačný poriadok“). V tomto Reklamačnom poriadku sú rovnako detailne upravené nároky Kupujúceho voči Predávajúcemu.
 10. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru vzniknuté po prechode nebezpečenstva škody na veci bez zavinenia Predávajúceho, za chyby vzniknuté mechanickým poškodením, bežným opotrebovaním alebo v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s tovarom, jeho skladovania, užívania, ako aj za chyby spôsobené Kupujúcim alebo treťou osobou.

X.

Poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to aj uvedenia dôvodu v lehote 14 (slovom: štrnásť) dní. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
 • kedy Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravného partnera prevezme tovar, v prípade Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
 • kedy Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravného partnera prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary Objednané v jednej Objednávke dodávajú oddelene;
 • kedy Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravného partnera prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;
 • kedy Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia;
 • uzavretia zmluvy, v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 1. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresy Predávajúceho uvedené vyššie, ktoré nevyvoláva pochybnosti o tomto prejave vôle Kupujúceho.
 2. Na tento účel môže Kupujúci použiť aj vzorový Formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý mu bol zaslaný spolu s potvrdením Objednávky a ktorý je aj prílohou týchto Obchodných podmienok a je aj k dispozícii aj na stránke Internetového obchodu Predávajúceho.
 3. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so touto Kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v zákone č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 a prípadnej ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci.
 4. Kupujúci môže odstúpiť odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 5. Po odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Uvedené platby budú Kupujúcemu vrátené do 14 (slovom: štrnásť) dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe Predávajúcemu, ak sa Kupujúci nedohodol s Predávajúcim na inom spôsobe úhrady.
 6. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety tohto bodu sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Ak na základe Kúpnej zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Predávajúcemu dopravným partnerom, resp. poštou, Predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady najneskôr do 14 (slovom: štrnásť) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 7. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil informačnú povinnosť o tom, že ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu a v prípade, ak ide o vrátenie tovaru, nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, resp. dopravného partnera.
 8. Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu tovar kompletný, t.j. vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
 9. Predávajúci odporúča tovar, ktorý Kupujúci Predávajúcemu vracia poistiť. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 10. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona.
 11. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve Kupujúceho ako spotrebiteľa odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov.
 12. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Predávajúcemu:
  a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 10 ods. 4 zákona č o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov;
  b) náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
 13. Kupujúci je povinný v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia uhradiť Predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
 14. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, v prípade, ak:
 • služba súvisiaca s Kúpnou zmluvou, ak sa začala plniť so súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, prípadne tovar upravený na základe osobitných potrieb Kupujúceho, toto ustanovenie sa uplatňuje na všetky tovary vyrobené na základe, resp. s využitím fotografickej alebo inej predlohy od Kupujúceho; úprava takéhoto tovaru je výslovne a špecificky dohodnutá medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
 • ide o predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • ide o predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci ako spotrebiteľ tento obal rozbalil.

XI.

Ochrana osobných údajov Predávajúcim

 1. Kupujúci ako zmluvná strana Kúpnej zmluvy poskytne Predávajúcemu v záujme riadneho vybavenia Objednávky zo strany Predávajúceho svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Kupujúci môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté Osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu v zákazníckom konte po prihlásení sa na internetovej stránke Internetového obchodu Predávajúceho.
 3. Predávajúci týmto oznamuje Kupujúcemu, že v zmysle ust. § 14 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že ako Prevádzkovateľ príslušného informačného systému bude v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy spracúvať Osobné údaje Kupujúceho ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie Osobných údajov Kupujúceho bude nevyhnutné už v rámci v predzmluvných vzťahov s Kupujúcim v záujme riadneho plnenia z Kúpnej zmluvy a spracúvanie Osobných údajov Kupujúceho je nevyhnutné aj následne pri plnení z Kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Kupujúci ako jedna zo zmluvných strán, ako subjekt preberajúci tovar od Predávajúceho, resp. jeho dopravného partnera. Spracúvanie Osobných údajov Kupujúceho je nevyhnutné z hľadiska príslušnej účtovnej a daňovej legislatívy.4. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s Osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a tieto nebudú predmetom transferu do tretích štátov, s výnimkou, ak by šlo o dodanie tovaru do tretích štátov.
 4. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto Obchodných podmienkach (resp. reklamačných podmienkach) a že bude dodržiavať zásady spracúvania Osobných údajov definovaných v § 6 až § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 5. Kupujúci bude pred odoslaním Objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka „Oboznámil som sa s Obchodnými podmienkami.“ pred odoslaním Objednávky potvrdil, že mu Predávajúci s ohľadom na ochranu osobných údajov jasným, zrozumiteľným, ľahko dostupným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
 • svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v záhlaví týchto Obchodných podmienok;
 • identifikačné údaje tretej strany, ktorou je dopravný partner, ktorá doručí Kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v potvrdení Objednávky;
 • účel spracúvania Osobných údajov, ktorým je uzavretie Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim;
 • skutočnosť, že bude Predávajúci ako Prevádzkovateľ informačného systému spracúvať osobné údaje Kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu a adresu doručenia;
 • kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov u Predávajúceho ako Prevádzkovateľa.
 1. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať Osobné údaje na základe zákonom stanoveného právneho základu, v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje príslušnej legislatíve, predovšetkým zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas Kupujúceho ako Dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu dodania tovaru alebo služby.

XII.

Zásady ochrany osobných údajov

1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie dotknutou osobou Kupujúci, resp. návštevník Internetového obchodu Predávajúceho. Osobnými údajmi sú v zmysle týchto Obchodných podmienok meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa a cookies. (ďalej len „ Osobné údaje”)

2. Predávajúci ako Prevádzkovateľ Internetového obchodu a zároveň ako Prevádzkovateľ systému osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv Kupujúceho a návštevníka Internetového obchodu Predávajúceho ako Dotknutých osôb súvisiacich so spracovaním jej osobných údajov v rozsahu, ako je uvedené v čl. XI a XII týchto Obchodných podmienok.

3. Prevádzkovateľ pri spracovaní Osobných údajov postupuje v súlade s hlavnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov:

 • zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

4. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely (vždy iba nevyhnutné údaje):

4.1 Plnenia z Kúpnej zmluvy uzavretej s Kupujúcim (Dotknutou osobou), prípadne iného záväzku a poskytovania služieb:

 • Osobné údaje budú spracované po dobu trvania predzmluvných vzťahov medzi Predávajucim ako Prevádzkovateľom a Kupujúcim, resp. potenciálnym Kupujúcim (Dotknutou osobou), a to za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy.

4.2 dodržanie právnych povinností Predávajúceho v súvislosti Kúpnou zmluvou, stanovených osobitným zákonom (t.j. povinností vyplývajúcich z účtovného, daňového a archivačného hľadiska, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.).

4.3 marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa na základe osobitného súhlasu Dotknutej osoby:

 • plošné zasielanie obchodných ponúk tovarov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na osobitné požiadavky a preferencie Dotknutej osoby;
 • individuálna ponuka Kupujúcemu (aj potencionálnemu Kupujúcemu): zasielanie reklamných oznámení po zaslaní požiadavky Kupujúceho (aj potencionálnemu Kupujúcemu); Predávajúci ako Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie podľa čl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk;
 • zasielanie obchodných informácii tretími stranami: ide o zasielanie obchodných oznámení ďalšími prevádzkovateľmi, ktorým boli osobné údaje Kupujúceho (potenciálneho Kupujúceho) ako Dotknutých osôb odovzdané na základe ich výslovného súhlasu a na základe zmluvy osobitnej zmluvy o spracovaní Osobných údajov uzavretej medzi Predávajúcim a treťou stranou.

4.4 účel marketingu na účely organizácie workshopov

 • znamená spracúvanie osobných údajov – fyzickej identity – fyzickej osoby a hlasu Dotknutých osôb. Spracúvanie týchto osobných údajov sa týka osobnej fyzickej identity Dotknutých osôb, ktoré sa zúčastňujú workshopov, organizovaných Prevádzkovateľom ako Prevádzkovateľom príslušného informačného systému. Spracovanie osobných údajov je založené na súhlase Dotknutej osoby.

4.5 oprávnené záujmy Predávajúceho ako Prevádzkovateľa.

 1. Pokiaľ dotknutá osoba v pozícii Kupujúceho neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a/alebo mu riadne mu poskytnúť dodanie s doručením . tovaru. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre riadne plnenie vyplývajúce z Kúpnej zmluv uzatváranej na diaľku a z príslušnej legislatívy v oblasti účtovníctva a daní.
 2. Dotknutá osoba je povinná Predávajúcemu ako Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný priamo Kupujúci ako Dotknutá osoba. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
 3. Predávajúci ako Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu zo strany akýchkoľvek neoprávnených tretích osôb a prehlasuje, že disponuje zdokumentovanou dokumentáciou ochrany Osobných údajov, ako aj bezpečnostnou infraštruktúrou.
 4. Predávajúci ako Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Kupujúceho ako Dotknutej osoby tretím osobám na základe jeho súhlasu, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie spotrebiteľského úveru, služby zákazníckej podpory, poskytovanie, vybavovanie reklamácií, spracovanie účtovných dokladov Predávajúceho a v ďalších prípadoch, kedy zákon výslovne umožňuje požadovať sprístupnenie Osobných údajov štátnym orgánom na základe osobitného ustanovenia zákona.
 5. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným, ako aj neautomatizovaným spôsobom.
 6. O osobných údajoch Kupujúceho (potenciálneho Kupujúceho) ako dotknutej osoby vedie Predávajúci ako Prevádzkovateľ záznamy po obdobie nie dlhšie ako je potrebné pre účel, na ktorý ich Prevádzkovateľ získal.
 7. V prípade záujmu o poskytnutie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Osobných údajov Predávajúci ako aj o rozsahu spracúvaných Osobných údajov Kupujúceho (aj potenciálneho Kupujúceho) Dotknutej osoby má Kupujúci (aj potenciálny Kupujúci) ako Dotknutá osoba možnosť kontaktovať zodpovednú osobu Predávajúceho v otázkach ochrany Osobných údajov, a to e-mailom na adrese: hello@bolfkalimbas.sk .
 8. Kupujúci (potenciálny Kupujúci) ako dotknutá osoba má súbor práv, ktoré mu vyplývajú z osobitného zákona – zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:
 • právo na informácie a prístup k osobným údajom, ktoré znamená, že Dotknutej osobe musí byť pri získavaní osobných údajov vždy poskytnutý určitý okruh informácií a údajov o ochrane Osobných údajov a musí jej byť poskytnutá možnosť na prístup k osobným údajom na základe stanovených podmienok;
 • právo získať od Predávajúceho ako Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej Osobné údaje a s tým súvisiace informácie;
 • právo na opravu a vymazanie, ktoré znamená, že Dotknutá osoba má právo požadovať opravu nesprávne uvedených osobných údajov a doplnenie neúplných Osobných údajov;
 • právo na vymazanie („na zabudnutie“), na základe ktorého sa u Kupujúci (aj potenciálny Kupujúci) Predávajúceho ako Prevádzkovateľa, za súčasného splnenia vymedzených podmienok (napr. odpadol účel spracúvania, dôjde k odvolaniu súhlasu so spracúvaním), môže dožadovať vymazania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;
 • právo za stanovených podmienok požadovať obmedzenie spracúvania svojich Osobných údajov;
 • v súvislosti s opravou, vymazaním a obmedzením spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby bola táto skutočnosť oznámená každému príjemcovi, ktorému boli tieto Osobné údaje poskytnuté;
 • právo na prenosnosť Osobných údajov, spočívajúce v tom, že ak je to zo strany Predávajúceho ako Prevádzkovateľa možné, musia jej byť údaje poskytnuté spôsobom umožňujúcim ich prenesenie inému Prevádzkovateľovi (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte), prípadne ak je to technicky možné, má právo na to, aby takýto prenos uskutočnil sám Prevádzkovateľ;
 • právo za legislatívou stanovených podmienok kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Osobných údajov;
 • právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania (za predpokladu, ak takémuto rozhodovaniu dochádza), ktoré spočíva v tom, že o záležitostiach Kupujúceho Dotknutej osoby je na základe poskytnutých Osobných údajov rozhodované automatizovane bez zásahu človeka;
 • právo namietať voči spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu;
 • právo na to, aby bola v prípade porušenia ochrany Osobných údajov vedúcej k vysokému riziku pre jej práva, Prevádzkovateľom bez zbytočného odkladu o takomto porušení oboznámená, a to jasným a jednoduchým spôsobom.
 1. Kupujúci ako Dotkutá osoba má právo podať sťažnosť voči Predávajúcemu ako prevádzkovateľovi informačného systému, a to: Úrad na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk). Kontaktný formulár Úradu na ochrany osobných údajov vo veci podania sťažnosti je dostupný na nasledovnej webstránke: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/navrh-na-zacatie-konania-o-ochrane-osobnych-udajov
 2. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Kupujúceho (potenciálneho Kupujúceho) ako Dotknutej osoby súhlas so spracúvaním, môže ho táto osoba kedykoľvek odvolať, pričom je oprávnená použiť taký istý spôsob, akým jej bol súhlas udelený. Zároveň Kupujúci (aj potenciálny Kupujúci) berie na vedomie, že v osobitných zákonom stanovených prípadoch odvolaniu súhlasu nemôže Predávajúci vyhovieť.
 3. Prevádzkovateľ pravidelne reviduje a aktualizuje zásady ochrany Osobných údajov, bezpečnostnú dokumentáciu, svoju infraštruktúru ochrany osobných, aby zabezpečil dôsledné plnenie svojich povinností ako prevádzkovateľa príslušných informačných systémov.

XIII.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci ako spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej prijatia. Týmto nie je dotknutá možnosť Kupujúceho ako spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927,Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27. Slovenskú obchodnú inšpekciu je možné kontaktovať aj formou e-mailu, a to na nasledovných mailových adresách: ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Internetová adresa Slovenskej obchodnej inšpekcie, kde možno nájsť viac informácii je nasledovná: www.soi.sk. Je možné využiť aj platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Ďalším subjektom v oblasti ochrany práv spotrebiteľa je Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/. Európske spotrebiteľské centrum je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania, a to: Okresný úrad Brezno– odbor živnostenského podnikania, Nám. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno .
 5. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Kontaktné údaje príslušnej pobočky Slovenskej obchodnej inšpekcie sú nasledovné: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica , Odbor výkonu dozoru, telefón: (+421) 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73,
  fax: (+421) 048/412 46 93.

XIV.

Doručovanie

 1. Kupujúci a Predávajúci súhlasia, že všetku písomnú korešpondenciu si budú vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, ak sa nedohodnú inak.
 2. Kupujúci doručuje písomnosti Predávajúcemu a inú korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje Kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v Objednávke, ak sa vzájomne nedohodnú inak.

XV.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Obchodných podmienkach je splnená umiestnením na Internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.
 2. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu, že cena sa za tovar v čase jeho Objednávky sa nezmení, odoslať tovar v rámci dohodnutej dodacej doby. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú dopravným partnerom alebo udaním nesprávnej adresy Kupujúceho, za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa Predávajúceho), za poškodenie zásielky tovaru zavinené dopravným partnerom, alebo poštou. V posledných dvoch uvedených prípadoch je potrebné uplatňovať reklamáciu priamo u dopravného partnera, alebo na pošte.
 3. V prípade, ak je Kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Za dodržanie tejto formy sa považuje aj elektronická forma.
 4. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona, predovšetkým zákona č 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov, 250/2007 Z.z. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 5. Znenie týchto Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.
 6. Prílohou týchto obchodných podmienok sú aj vzorový Formulár na odstúpenia od Kúpnej zmluvy ako aj Reklamačný poriadok Predávajúceho.
 7. Pojmy neuvádzané v rámci týchto Obchodných podmienok sú definované v Reklamačnom poriadku Predávajúceho, resp. Oznámení o spracúvaní Osobných údajov.
 8. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 14.12.2022.

V Hornej Lehote, 9.1.2024.

Close Menu

info@bolfkalimbas.sk
+421 917 476 150
Horná Lehota 135, 97681