Skip to main content
0

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

I.

Vymedzenie Prevádzkovateľa

 1. Spoločnosť Kalimba Musical Instrument s.r.o., so sídlom Horná Lehota 136, 97681 Horná Lehota, Slovenská republika, IČO: 53 782 348, zapísaná Okresným súdom Banská Bystrica, vložka č. 41319/S, oddiel: Sro (ďalej len „Prevádzkovateľ“), je obchodnou spoločnosťou, ktorá poskytuje služby internetového obchodu predaja vlastnoručne vyrobených hudobných nástrojov – kalimba a predajom príslušenstva.
 2. Prevádzkovateľ sám alebo spoločne s inými týmto oznámením vymedzuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. (ďalej len „Oznámenie“)
 3. Prevádzkovateľ toto Oznámenie zverejňuje za účelom informovania Dotknutých osôb. (definícia tohto pojmu je uvedená nižšie)
 4. Prevádzkovateľ popri tomto Oznámení disponuje aj osobitnou dokumentáciou a infraštruktúrou v oblasti ochrany osobných údajov.

II.

Vymedzenie Osobných údajov

 1. V zmysle platnej a účinnej legislatívy, predovšetkým v súlade so znením zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) sú osobné údaje – údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. (ďalej len „Osobné údaje“)

III.

Vymedzenie účelu tohto Oznámenia

 1. Zverejnením tohto Oznámenia si Prevádzkovateľ plní svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zákona, ako aj príslušnej európskej legislatívy, upravenej predovšetkým v čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 2. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
 2. Prevádzkovateľ vykonáva s osobnými údajmi spracovateľské operácia, ktoré zahŕňajú predovšetkým ich zhromažďovanie, ukladanie, používanie a zmenu.

IV.

Vymedzenie subjektu zodpovedného za spracovanie Osobných údajov Dotknutých osôb

 1. Za dotknutú osobu sa považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. (ďalej len „Dotknutá osoba“).
 2. Za spracovanie osobných údajov je zodpovedný Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: Kalimba Musical Instrument s.r.o.

Sídlo: Horná Lehota 136, 97681 Horná Lehota, Slovenská republika

IČO: 53 782 348

Spoločnosť zapísaná v OR SR, vedenom  Okresným súdom Banská Bystrica, vložka č. 41319/S, oddiel: Sro

Konanie za spoločnosť: Mgr. Marek Boľf

V.

Základné zásady spracúvania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov vychádza z nasledovných zásad:
 • Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov, spravodlivo a v transparentnej podobe;
 • vyzbierané Osobné údaje len spracúvané len na opodstatnené účely a nesmú byť použité vo forme, ktorá nie je v súlade s vymedzeným účelom;
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje relevantné pre účely, ktoré sú uvedené v tomto Oznámení (platí princíp exkluzivity pri vymedzení týchto účelov);
 • Prevádzkovateľ spracúva presné a aktualizované Osobné údaje,
 • Osobné údaje budú spracúvané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná s ohľadom na účel, ktorý je potrebný dosiahnuť účelom, s ktorými sú Dotknuté osoby oboznámené;
 • Uchovávané Osobné údaje sú uchovávané v bezpečných podmienkach.
 1. Prevádzkovateľ nemá legislatívnu povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu zodpovedajúcu za ochranu osobných údajov. Za účelom otázok a žiadostí dotknutých osôb je možné prevádzkovateľa kontaktovať písomne za adrese jeho sídla zapísanom v príslušnom obchodnom registri, prípadne prostredníctvom e-mailu: hello@bolfkalimbas.sk .
 2. Na účely informovania Dotknutých osôb Prevádzkovateľ uvádza údaje kompetentného orgánu zodpovedného za vykonávanie dohľadu nad ochranou Osobných údajov:

Úrad pre ochranu osobných údajov (Office for Personal Data Protection)
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
statny.dozor@pdp.gov.sk
+421 /2/ 3231 3214

VI.

Vymedzenie účelov a rozsahov spracovania osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zameriava na služby internetového obchodu, prostredníctvom ktorého realizuje predaj vlastnoručne vyrobených hudobných nástrojov – kalímb, predaj príslušenstva a náhradných dielov, ako aj poskytuje k týmto výrobkom servis.
 • Účel vybavovanie Objednávok – Kúpne zmluvy

Kľúčovým dokumentom pri zabezpečení predaja tovaru Prevádzkovateľom je Kúpna zmluva. (Objednávka pretvorená do Kúpnej zmluvy) Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje za účelom plnenia vyplývajúceho z takejto Kúpnej zmluvy.

Na spracovanie Osobných údajov poskytnutých v súvislosti s plnením z Kúpnej zmluvy nie je Prevádzkovateľ povinný vyžadovať osobitný súhlas. V prípade neposkytnutia požadovaných Osobných údajov zo strany Dotknutej osoby, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie z Kúpnej zmluvy a tým aj riadne vybavenie Objednávky Dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje Dotknutých osôb v rozsahu v akom boli poskytnuté a zaznamenané do Objednávky (pretvorenej do Kúpnej zmluvy), a to: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa doručenia Tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo. V rámci tohto sú Osobné údaje Dotknutých osôb sú poskytované výhradne dopravnému partnerovi Prevádzkovateľa, externému subjektu spracúvajúcemu účtovné doklady, hostingovej spoločnosti so sídlom a datacentrom v Európskej únii resp. štátnym orgánom s potrebným legislatívnym oprávneným. Externí partneri Prevádzkovateľa vystupujú ako Sprostredkovatelia. Dopravnými partnermi Prevádzkovateľa sú nasledovné subjekty:

 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika;
 • DHL Express (Slovakia), spol. s r.o, Letisko M. R. Štefánika, 820 01 Bratislava, Slovenská republika;
 • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, Slovenská republika.

Prevádzkovateľ má povinnosť dbať na dodržiavanie legislatívy ochrany osobných údajov aj u tzv. sprostredkovateľov a v prípade porušenia povinností Sprostredkovateľov zodpovedá za týchto tiež Prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ týmto informuje Dotknuté osoby, že ich Osobné údaje nebude prenášať do tretích štátov, s výnimkou Objednávky mimo územia Slovenskej republiky a poskytnutiu Osobných údajov Dotknutej osoby na účely riadneho doručenia tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy.

Z ostatných povinných a zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľ uvádza nasledovné účely spracúvania Osobných údajov:

 • Účel reklamácie

Právnym základom je zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods 1 písm c) GDPR osobitný predpis, predovšetkým zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Na tento účel spracúva Prevádzkovateľ Osobné údaje predovšetkým v danej reklamácii predovšetkým meno a priezvisko, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, prípadne iný kontakt Dotknutej osobou.

 • Účel dosiahnutia výkonu práva Dotknutých osôb

Prevádzkovateľ vedie evidenciu žiadostí výkonu práv Dotknutých osôb a spôsobu vyriešenia podnetov Dotknutých osôb.

 • Účel účtovná agenda

Právnym základom je zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods 1 písm c) GDPR osobitný predpis, a to zákon o účtovníctve, ktorý prevádzkovateľovi priamo ukladá povinnosť spracúvať osobné údaje Dotknutých osôb zhmotnené na príslušných účtovných dokladoch.

 • Účel marketingové účely

Marketingové účely predstavujú spracúvanie Osobných údajov a sú založené na súhlase Dotknutých osôb. Tieto sa týkajú osobných prejavov Dotknutých osôb (fyzická identita, hlasový prejav), ktoré sa zúčastňujú workshopov organizovaných Prevádzkovateľov. Za týmto účelom disponuje Prevádzkovateľ osobitným súhlasom Dotknutých osôb, ktorý je iným právnym základom spracúvania Osobných údajov. Na účely zasielania marketingových ponúk disponuje Prevádzkovateľ osobitným súhlasom Dotknutých osôb, ktorý je iným právnym základom spracúvania Osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu (ak by ho Prevádzkovateľ využíval, čo ku dňu platnosti a účinnosti tohto oznámenia nie je aktuálne), v akom súvisí s priamym marketingom. Ak Dotknutá osoba namieta spracúvanie Osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej Osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

VII.

Zásady používania súborov cookies

 1. Na účely správneho fungovania webového sídla Internetového obchodu Prevádzkovateľa využíva Prevádzkovateľ súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do zariadenia návštevníka Internetového obchodu Prevádzkovateľa pri návšteve tohto webového sídla.
 2. Každý užívateľ Internetového obchodu Prevádzkovateľa prezeraním Internetového obchodu Prevádzkovateľa súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho zariadenia formou po odkliknutí osobitného súhlasu s používaním cookies. O tejto skutočnosti je Dotknutá osoba ako návštevník Internetového obchodu Prevádzkovateľa upozornená pri každej návšteve Internetového obchodu. Svoj súhlas  ďalej prejavuje pokračovaním v prezeraní stránky Internetového obchodu. Pri plnom odsúhlasení sopracovania cookies je zabezpečená plná funkcionalita Internetového obchodu, vrátane využívania externých marketingových nástrojov.
 3. Súbory cookies pomáhajú napr.: k správnej funkčnosti Internetového obchodu Prevádzkovateľa, pri zapamätávaní vyhľadávaných informácií, pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie.
 4. Prevádzkovateľ na svojich stránkach využíva nasledujúce typy cookies:
Názov Doména Vlastník Platnosť Typ
SessionID bolfkalimbas.com Prevádzkovateľ Počas užívateľskej relácie Funkčné cookie
csrftoken bolfkalimbas.com Prevádzkovateľ 2 roky Funkčné cookie
_ga bolfkalimbas.com Google 2 roky Analytické cookie
_gid bolfkalimbas.com Google 24 hodín Analytické cookie
_gat bolfkalimbas.com Google 1 minúta Analytické cookie
AMP_TOKEN bolfkalimbas.com Google 30 sekúnd až 1 rok Analytické cookie
gac_UA-12345678 bolfkalimbas.com Google 90 dní Analytické cookie
tk_lr bolfkalimbas.com JetPack (WordPress.com) 2 roky Analytické cookie
tk_or bolfkalimbas.com JetPack (WordPress.com) 5 rokov Analytické cookie
tk_r3d bolfkalimbas.com JetPack (WordPress.com) 3 dni Analytické cookie

Cookies „SessionID” slúžia na zabezpečenie správnej funkcionality Internetového obchodu Prevádzkovateľa a sú nevyhnutné na jej správne spustenie a zobrazenie jej obsahu. Slúžia na identifikáciu prihláseného používateľa alebo anonymného používateľa (ako Dotknutej osoby), ktorý môže mať rozpracované dáta (napr. zmluvu, formulár a pod.).Tento typ cookies je zachovávaný počas konkrétneho spustenia Internetového obchodu Prevádzkovateľa.

Cookies „CookieConsent” pomáhá predchádzať útokom v rámci CSRF (Cross-Site Request Forgery).

Cookies „_ga” registruje sa jedinečné ID, ktoré sa používajú na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevníci používajú Internetový obchod Prevádzkovateľa.

Cookies „_gat” používa sa službou Google Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek.

Cookies „AMP_TOKEN” umožňuje detekciu deaktivácie, priebeh aplikácie, prípadné chyby prihlasovania (Google Analytics).

Cookies „_gac_UA” prostredníctvom nich sa merajú interakcie Dotknutých osôb s Prevádzkovateľom.

Cookies  „tk_lr” zbiera dáta o správaní sa dotknutých osôb ako návštevníkoch Internetového obchodu Prevádzkovateľa.

Cookies  „tk_or ” zbiera dáta o správaní sa dotknutých osôb ako návštevníkoch Internetového obchodu Prevádzkovateľa.

Cookies  „tk_r3d” zbiera dáta o správaní sa dotknutých osôb ako návštevníkoch Internetového obchodu Prevádzkovateľa.

Tieto dáta majú povahu tzv. metadát, to znamená, že neobsahujú žiadne konkrétne Osobné údaje a nie je možné prostredníctvom nich identifikovať konkrétnu osobu. Tieto cookies slúžia Prevádzkovateľovi na analytické a marketingové účely.

Ostatné cookies sa u Prevádzkovateľa nezachytávajú. Pre viac informácii o analytických cookies odporúča Prevádzkovateľ Dotknutým osobám navštíviť nasledovnú webstránku:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cez aplikácie tretích strán zhromažďuje informácie Prevádzkovateľ informácie o zariadení, prostredníctvom ktorého si Dotknutá osoba prehliada Internetový obchod Prevádzkovateľa. Nemôžu Dotknutú osobu identifikovať ako konkrétnu osobu a sú využívané len k tvorbe štatistík a ich následnej analýze.

Prevádzkovateľ tak využíva 2 typy cookies:

 1. Funkčné cookies– používajú sa na rozpoznanie návštevy Internetového obchodu Prevádzkovateľa a umožňujú im ponúknuť vám vylepšené a personalizované funkcie, ako je napríklad  zapamätanie si užívateľských preferencií. Tieto cookies si teda pamätajú voľby Dotknutej osoby, na základe čoho zlepšujú užívateľský komfort pri používaní Internetového obchodu Prevádzkovateľa. Tieto cookies zbierajú anonymizované informácie.
 2. Analytické a výkonnostné cookies– umožňujú Prevádzkovateľovi Internetového obchodu rozpoznať a vypočítať počet návštevníkov a získať informácie o tom, ako je Internetový obchod používaný. Pomôžu Prevádzkovateľovi Internetového obchodu zlepšiť fungovanie samotného Internetového obchodu. Tieto súbory cookies nezhromažďujú osobné údaje o Dotknutej osobe, všetky informácie sú agregované a plne anonymné. Tieto cookies sa tak využívajú na zlepšenie užívateľského fungovania Internetového obchodu Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ používa cookies tretích strán, ktoré ukladajú anonymne informácie o návšteve Internetového obchodu. Tie potom môžu byť využívané pre analytické alebo marketingové účely. Všetky informácie súvisiace s cookies, ktoré sa ukladájú, sú anonymné. Cookies nie je možné sledovať automaticky – Prevádzkovateľ využíva variantu opt-in – tzn. súbory cookies sleduje len po súhlase dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ prijal a udržuje také technické a organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k jich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu Osobných údajov.

Na tento účel prijal aj nasledovné mimoriadne opatrenia:

 • Anonymizácia Osobných údajov,
 • Schopnosť obnoviť dostupnosť Osobných údajov a prístup k nim včas v prípade fyzických či technických incidentov,
 • Proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti zavedených technických a organizačných opatrení pre zabezpečenie bezpečnosti spracovania,
 • Viacúrovňový firewall,
 • Antivírusovú ochranu a kontrolu neoprávnených prístupov,
 • Prístup k osobným údajom iba pre poverené osoby Prevádzkovateľa.

VIII.

Doba spracúvania osobných údajov

 1. Osobné údaje Dotknutých osôb sú spracúvané automatizovanými a neautomatizovanými prostriedkami spôsobom, ktorý zabezpečí ich bezpečnosť, integritu a dostupnosť. Doba, po ktorú sú osobné údaje spracúvané a uchovávané, závisí od účelu spracúvania a je určená Prevádzkovateľom, resp. príslušným právnymi predpismi.
 2. V rámci jednotlivých účelov spracúvania osobných údajov stanovil Prevádzkovateľ nasledovné doby uchovávania Osobných údajov:
 • účel účtovníctvo – 10 rokov;
 • účel reklamácie – 10 rokov;
 • účel marketingové účely – do odvolania súhlasu so spracovaním Osobných údajov od Dotknutej osoby na tento účel;
 • účel dosiahnutia výkonu práva Dotknutých osôb – 10 rokov;
 • účel monitoringu Internetového obchodu Prevádzkovateľa prostredníctvom cookies – viď bod VII. tohto Oznámenia,
 • účel Cookies podľa konkrétnych cookies viď bod VII.

IX.

Ochrana osobných údajov Prevádzkovateľom

 1. Dotknutá osoba ako Kupujúci ako zmluvná strana Kúpnej zmluvy poskytne Prevádzkovateľovi ako Predávajúcemu v záujme riadneho vybavenia Objednávky zo strany Prevádzkovateľa svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Dotknutá osoba môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté Osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu v zákazníckom konte po prihlásení sa na internetovej stránke Internetového obchodu Prevádzkovateľa.
 3. Prevádzkovateľ týmto oznamuje Dotknutej osobe, že v zmysle ust. § 14 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že ako Prevádzkovateľ príslušného informačného systému bude v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby bude nevyhnutné už v rámci v predzmluvných vzťahov s Dotknutou osobou v záujme riadneho plnenia z Kúpnej zmluvy a spracúvanie Osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutné aj následne pri plnení z Kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, ako subjekt preberajúci tovar od Prevádzkovateľa, resp. jeho dopravného partnera. Spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby rovnako je nevyhnutné z hľadiska príslušnej účtovnej a daňovej legislatívy.
 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s Osobnými údajmi Dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie a tieto nebudú predmetom transferu do tretích štátov, s výnimkou, ak by šlo o dodanie tovaru do tretích štátov a bolo by to nevyhnutné za účelom riadneho dodania tovaru dopravným partnerom Prevádzkovateľa.
 5. Predávajúci vyhlasuje, že Osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v tomto Oznámení a že bude dodržiavať zásady spracúvania Osobných údajov definovaných v § 6 až § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 6. Dotknutá osoba bude pred odoslaním Objednávky vyzvaná, aby zaškrtnutím políčka „Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami.“ pred odoslaním Objednávky potvrdila, že mu Prevádzkovateľ s ohľadom na ochranu Osobných údajov jasným, zrozumiteľným, ľahko dostupným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
 • svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1 tohto Oznámenia;
 • skutočnosť, že bude Predávajúci ako Prevádzkovateľ informačného systému spracúvať osobné údaje Kupujúceho ako Dotknutej osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu a adresu doručenia;
 • identifikačné údaje tretej strany, ktorou je dopravný partner, ktorá doručí Dotknutej osobe objednaný tovar tak, že tieto mu poskytne v záujme riadneho doručenia Osobné údaje uvedené v potvrdení Objednávky;
 • účel spracúvania Osobných údajov, ktorým je uzavretie Kúpnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou;
 • kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov u Prevádzkovateľa.
 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať Osobné údaje na základe zákonom stanoveného právneho základu, v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje príslušnej legislatíve, predovšetkým zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že súhlas Dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu dodania tovaru alebo služby.

X.

Zásady ochrany Osobných údajov a práva Dotknutej osoby

 1. Predávajúci ako Prevádzkovateľ Internetového obchodu a zároveň ako Prevádzkovateľ informačných systémov Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Kupujúceho ako Dotknutej osoby a návštevníka Internetového obchodu ako dotknutých osôb súvisiacich so spracovaním jej Osobných údajov v rozsahu, ako je uvedené v čl. IX. a X. tohto Oznámenia.
 2. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s hlavnými právnymi predpismi v oblasti ochrany Osobných údajov:
 • zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely (vždy iba nevyhnutné údaje):

3.1 Plnenia z Kúpnej zmluvy uzavretej s Dotknutou osobou, prípadne iného záväzku a poskytovania služieb:

 • osobné údaje budú spracované po dobu trvania predzmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou (aj potenciálnym Kupujúcim rovnako tak v pozícii Dotknutej osoby), a to za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy.

3.2 dodržanie právnych povinností Prevádzkovateľa v súvislosti Kúpnou zmluvou, stanovených osobitným zákonom (t.j. povinností vyplývajúcich z účtovného, daňového a archivačného hľadiska, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.).

3.3 marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa na základe osobitného súhlasu Dotknutej osoby:

 • plošné zasielanie obchodných ponúk tovarov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na osobitné požiadavky a preferencie Dotknutej osoby;
 • individuálna ponuka Dotknutej osobe (aj ako potencionálnemu Kupujúcemu): zasielanie reklamných oznámení po zaslaní požiadavky Dotknutej osoby (aj ako potencionálneho Kupujúceho); Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie podľa čl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk;
 • zasielanie obchodných informácii tretími stranami: ide o zasielanie obchodných oznámení ďalšími prevádzkovateľmi, ktorým boli osobné údaje Dotknutej osoby (aj ako potenciálneho Kupujúceho) ako Dotknutých osôb odovzdané na základe ich výslovného súhlasu a na základe zmluvy osobitnej zmluvy o spracovaní Osobných údajov uzavretej medzi Prevádzkovateľom a treťou stranou.

3.4 oprávnené záujmy Prevádzkovateľa.

 1. Pokiaľ Dotknutá osoba v pozícii Kupujúceho neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a/alebo mu riadne mu poskytnúť dodanie s doručením tovaru. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre riadne plnenie vyplývajúce z Kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku ako aj z hľadiska príslušnej legislatívy v oblasti účtovníctva a daní.
 2. Dotknutá osoba je povinná Predávajúcemu ako Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov je zodpovedný priamo Dotknutá osoba. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
 3. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu zo strany akýchkoľvek neoprávnených tretích osôb a prehlasuje, že disponuje zdokumentovanou dokumentáciou ochrany Osobných údajov, ako aj bezpečnostnou infraštruktúrou.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Dotknutej osoby tretím osobám na základe jeho súhlasu, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie spotrebiteľského úveru, služby zákazníckej podpory, vybavovanie reklamácií, spracovanie účtovných dokladov Prevádzkovateľa a v ďalších prípadoch, kedy zákon výslovne umožňuje požadovať sprístupnenie osobných údajov štátnym orgánom na základe osobitného ustanovenia zákona.
 5. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným, ako aj neautomatizovaným spôsobom.
 6. O osobných údajoch Kupujúceho (ako aj potenciálneho Kupujúceho) ako Dotknutej osoby vedie Prevádzkovateľ záznamy po obdobie nie dlhšie ako je potrebné pre účel, na ktorý ich Prevádzkovateľ získal.
 7. V prípade záujmu o poskytnutie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Osobných údajov, ako aj o rozsahu spracúvaných Osobných údajov Dotknutej osoby (vrátane potenciálneho Kupujúceho ako Dotknutej osoby) má táto osoba možnosť kontaktovať zodpovednú osobu Prevádzkovateľa v otázkach ochrany osobných údajov, a to e-mailom na adrese: hello@bolfkalimbas.sk .
 8. Dotknutá osoba (aj ako potenciálny Kupujúci) má súbor práv, ktoré jej vyplývajú zo zákona – zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:
 • právo na informácie a prístup k Osobným údajom, ktoré znamená, že Dotknutej osobe musí byť pri získavaní Osobných údajov vždy poskytnutý určitý okruh informácií a údajov o ochrane osobných údajov a musí jej byť poskytnutá možnosť na prístup k osobným údajom na základe stanovených podmienok;
 • právo získať od Predávajúceho ako Prevádzkovateľa potvrdenieo tom, či sa spracúvajú jej Osobné údaje a s tým súvisiace informácie;
 • právo na opravu a vymazanie, ktoré znamená, že Dotknutá osoba má právo požadovať opravu nesprávne uvedených Osobných údajov a doplnenie neúplných údajov;
 • právo na vymazanie („na zabudnutie“), na základe ktorého sa u Prevádzkovateľa, za súčasného splnenia vymedzených podmienok (napr. odpadol účel spracúvania, dôjde k odvolaniu súhlasu so spracúvaním), môže dožadovať vymazanie Osobných údajov Dotknutej osoby;
 • právo za stanovených podmienok požadovať obmedzenie spracúvania svojich Osobných údajov;
 • právo v súvislosti s opravou, vymazaním a obmedzením spracúvania osobných údajov na to, aby bola táto skutočnosť oznámená každému príjemcovi, ktorému boli tieto údaje poskytnuté;
 • právo na prenosnosť Osobných údajov, spočívajúce v tom, že ak je to zo strany Prevádzkovateľa možné, musia jej byť údaje poskytnuté spôsobom umožňujúcim ich prenesenie inému Prevádzkovateľovi (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte), prípadne, ak je to technicky možné, má právo na to, aby takýto prenos uskutočnil sám Prevádzkovateľ;
 • právoza legislatívou stanovených podmienok kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Osobných údajov;
 • právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania (za predpokladu, ak takémuto rozhodovaniu dochádza), ktoré spočíva v tom, že o záležitostiach Dotknutej osoby je na základe poskytnutých osobných údajov rozhodované automatizovane bez zásahu človeka;
 • právo namietať voči spracúvaniu Osobných údajov na účely priameho marketingu;
 • právo na to, aby bola v prípade porušenia ochrany Osobných údajov vedúcej k vysokému riziku pre jej práva, Prevádzkovateľom bez zbytočného odkladu o takomto porušení oboznámená, a to jasným a jednoduchým spôsobom.
 1. Dotknutá osoba (aj v pozícii potencionálneho Kupujúceho) má právo podať sťažnosť voči Prevádzkovateľovi, a to na: Úrad na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk). Kontaktný formulár Úradu na ochrany osobných údajov vo veci podania sťažnosti je dostupný na nasledovnej webstránke: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/navrh-na-zacatie-konania-o-ochrane-osobnych-udajov
 2. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov Dotknutej osoby (aj ako potenciálneho Kupujúceho) ako Dotknutej osoby súhlas so spracúvaním, môže ho táto osoba kedykoľvek odvolať, pričom je oprávnená použiť taký istý spôsob, akým jej bol súhlas udelený. Zároveň Dotknutá osoba (aj potenciálny Kupujúci) berie na vedomie, že v osobitných zákonom stanovených prípadoch odvolaniu súhlasu nemôže Predávajúci vyhovieť.
 3. Prevádzkovateľ pravidelne reviduje a aktualizuje zásady ochrany osobných údajov, bezpečnostnú dokumentáciu, svoju infraštruktúru ochrany osobných, aby zabezpečil dôsledné plnenie svojich povinností ako prevádzkovateľa príslušných informačných systémov.

XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Toto Oznámenie nadobúda účinnosť dňom 31.Augusta 2021.
 2. Pojmy, uvádzané s veľkým písmenom sú definované v Obchodných podmienkach Prevádzkovateľa, ak nie sú definované v tomto Oznámení, resp. Reklamačnom poriadku Prevádzkovateľa.

V Hornej Lehote, 31. Augusta 2020

Close Menu

info@bolfkalimbas.sk
+421 917 476 150
Horná Lehota 135, 97681